Thứ Ba, 26 tháng 10, 2004

Hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Theo hướng dẫn mới đây của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán, các tổ chức khác như công ty chứng khoán (CTCK), công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, kể cả quỹ đầu tư của nước ngoài chỉ mở tài khoản tại Việt Nam mà không có sự hiện diện tại Việt Nam tham gia đầu tư chứng khoán, sẽ thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương thức khoán.

Số thuế phải nộp được xác định bằng 0,1% tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao dịch chuyển nhượng (chứng chỉ quỹ đầu tư thực hiện tính thuế như cổ phiếu, các loại trái phiếu khi chuyển nhượng không tính thuế thu nhập doanh nghiệp). Phần lợi tức được chia đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước và lãi trái phiếu thu được từ các loại trái phiếu thuộc diện miễn thuế theo quy định của pháp luật của các tổ chức này không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ tài chính, phương thức thu, nộp thuế khoán sẽ được áp dụng đối với từng trường hợp. Đối với cổ phiếu niêm yết, công ty chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp và thay mặt tổ chức đầu tư kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế với cơ quan thuế.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Đối với cổ phiếu chưa niêm yết, trường hợp công ty cổ phần uỷ quyền cho công ty chứng khoán quản lý toàn bộ danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu giữa các nhà đầu tư, giữa công ty với các tổ chức đầu tư thì việc khấu trừ tiền thuế và thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế với cơ quan thuế cũng được thực hiện như đối với trường hợp cổ phiếu niêm yết.

Riêng các họat động đầu tư chứng khoán của các tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập gồm các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, hoạt động kinh doanh trên mọi lĩnh vực (trừ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ) có thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được xác định là hoạt động tài chính. Do vậy, thu nhập từ đầu tư chứng khoán trong kỳ tính thuế phải gộp chung với thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định chung.

Thông tư cũng ghi rõ, thu nhập chịu thuế từ đầu tư chứng khoán trong kỳ tính thuế được xác định bằng tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ trừ (-) tổng giá mua chứng khoán đuợc bán ra trong kỳ trừ (-) chi phí mua bán chứng khoán cộng (+) lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu. Khoản thu nhập chịu thuế này không bao gồm phần lợi tức được chia đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước và lãi trái phiếu thu được từ các loại trái phiếu thuộc diện miễn thuế theo quy định của pháp luật.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Trong trường hợp công ty cổ phần không uỷ quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông, quản lý đăng ký chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chỉ uỷ quyền quản lý một bộ phận danh sách cổ đông để đăng ký chuyển nhượng, chi trả cổ tức (ví dụ trong trường hợp quản lý danh sách cổ đông ở ngoài hoặc ở xa công ty) thì các công ty cổ phần này có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế và thay mặt tổ chức đầu tư kê khai (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo thông tư này), nộp thuế, quyết toán thuế với cơ quan thuế.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top