Thứ Năm, 18 tháng 11, 2004

Tạo môi trường bình đẳng và thuận lợi

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào

Đó chính là trọng tâm của công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Cải cách hành chính trong lĩnh vực này còn nhằm giảm tỷ lệ động viên để khuyến khích đầu tư, khuyến khích xuất khẩu, bảo hộ có chọn lọc, có mức độ để thúc đẩy sản xuất trong nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Ngày 17/11/2004 tại cơ quan Bộ Tài chính, đồng chí Trần Xuân Giá, Uỷ viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Thư ký Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, đại diện các Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ và Vụ Cải cách hành chính Văn phòng Chính phủ đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính về nội dung cải cách hành chính trong lĩnh vực Thuế và Hải quan. Thay mặt Bộ Tài chính đồng chí Thứ trưởng Trương Chí Trung đã báo cáo về Kết quả cải cách hành chính về Thuế và Hải quan giai đoạn 2001 - 2004, kế hoạch năm 2005 và các năm tiếp theo.

Thực hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 của Chính phủ, trong thời gian qua Bộ Tài chính đã tiến hành triển khai sâu rộng và đồng bộ nhiều khâu như: thể chế chính sách; quy trình nghiệp vụ; tổ chức bộ máy và cán bộ…

Về thể chế chính sách:

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Bốn năm qua, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung 4 Luật, 2 Pháp lệnh, 17 Nghị định qui định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh về thuế, phí và hải quan, đáng chú ý là các văn bản sau:

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)

- Luật Hải quan

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

- Pháp lệnh Phí và lệ phí

Về quy trình, thủ tục quản lý thuế, hải quan:

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Cải cách hành chính về quy trình, thủ tục quản lý thu thuế, phí và hải quan được triển khai dựa trên một số quan hệ chính:

- Quan hệ giữa Nhà nước với dân (quan hệ giữa người thu và người nộp)

- Quan hệ giữa các đơn vị trong khối cơ quan Nhà nước,

- Quan hệ giữa các đơn vị trong ngành Tài chính (thí dụ giữa Thuế với Hải quan),

- Quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới trong từng hệ thống.

Các công việc chính đã được triển khai trong thời gian qua:

- Đổi mới cơ chế kê khai, nộp thuế

- Cải tiến việc đăng ký cấp mã số thuế

- Đơn giản hoá thủ tục, hồ sơ trong các khâu mua hoá đơn

- Cải tiến các tờ khai để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

- Bỏ một số thủ tục, giảm được thời gian và nhiều loại giấy tờ trong miễn giảm thuế, hoàn thuế

- Sửa đổi các qui định về quyết toán thuế tạo thuận lợi cho đối tượng nộp thuế

- Thay đổi phương thức quản lý, áp dụng công nghệ quản lý rủi ro, chuyển mạnh từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”

- Bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật hiện đại vào công tác quản lý

- Công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật thuế, hải quan đã được cải cách một bước nhằm khắc phục việc thanh tra kiểm tra chồng chéo

- Giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị, khiếu nại của đối tượng nộp thuế, người khai hải quan, bình quân mỗi năm có trên 1 vạn văn bản trả lời vướng mắc

- Công tác tuyên truyền và cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn, đào tạo đã được đẩy mạnh trong phạm vi cả nước dưới nhiều hình thức phong phú

- Tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
Về tổ chức bộ máy và cán bộ.

Nhân tố quan trọng của cải cách hành chính là cán bộ và cơ chế tổ chức quản lý cán bộ. Trong thời gian qua, ngành Thuế đã sắp xếp lại, lược bỏ 1042 bộ phận không cần thiết; ngành Hải quan hình thành bộ phận giá và thanh tra đồng thời với việc giảm đầu mối cấp phòng, bỏ cấp đội thuộc phòng, giảm bộ máy gián tiếp để tăng cường lực lượng trực tiếp làm việc tại các Chi cục cửa khẩu.

Đẩy mạnh phân cấp cho các Cục, Chi cục thuế, hải quan trong việc xác định tính thuế, thu lệ phí trước bạ, giải quyết miễn, giảm thuế, hoàn thuế, kiểm tra sau thông quan… đã thực hiện việc điều động, luân chuyển, luân phiên cán bộ. Thực hiện kiên quyết Quy chế thanh tra, kiểm tra trong nội bộ ngành thuế, hải quan nhằm tăng cường công tác tự kiểm tra. kiểm tra chéo giữa các đơn vị , phòng ngừa sai sót, tiêu cực… Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu với công việc.

Đồng chí Trần Xuân Giá và một số đại biểu đã phát biểu ý kiến đóng góp cho công tác cải cách hành chính của ngành TàI chính nói chung và trong lĩnh vực Thuế và Hải quan nói riêng.

Trong đề xuất của mình, Bộ Tài chính đã đề nghị:

- Chính phủ phê duyệt đề án hiện đại hoá ngành Hải quan, đề án triển khai thực hiện chiến lược cải cách tổng thể hệ thống chính sách thuế đến năm 2010.

- Trình Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành khác xem xét những quy định về thuế ghi trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực khác tránh sự chồng chéo, cản trở cải cách hành chính thuế, hải quan.


kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào
- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính đối với những lĩnh vực công tác có liên quan đến cải cách hành chính và hiện đại hoá lĩnh vực Thuế, Hải quan để việc cải cách được đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top