Thứ Năm, 9 tháng 6, 2005

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện Chiến lược cải cách thuế

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng đã có thư gửi các đồng chí Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó nêu rõ:

Để góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động thực hiện thắng lợi hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Chính trị đã thông qua Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 6/12/2004 phê duyệt chương trình cụ thể để thực hiện Chiến lược nói trên với mục tiêu tổng quát là: "Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, cơ c u hợp lý phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với hiện đại hoá công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo chính sách động viên thu nhập quốc dân, đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; góp phần thực hiện bình đẳng, công bằng xã hội và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế".

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Bộ Tài chính đã xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện Chiến lược và Quyết định 201/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài phần thuộc trách nhiệm của mình, Bộ Tài chính mong được các đồng chí tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trên các lĩnh vực sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện tốt và đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế, xã hội đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, tạo điều kiện tiên quyết để góp phần tăng trưởng bền vững nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộcấphạm vi quản lý thực hiện tốt Luật Kế toán, chế độ hoá đơn chứng từ, và thực hiện việc kê khai nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Khi xây dựng các chính sách về quản lý và phát triển kinh tế, xã hội nếu cần có chính sách ưu đãi về thuế vượt mứcấpháp luật cho phép thì có văn bản gửi cho Bộ Tài chính để Bộ Tài chính đưa vào chương trình sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế trình cấp có thẩm quyền quyết định như quy định tại tiết h, khoản 5 Điều 1 Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 6/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ: "Các chính sách về thuế được quy định và chỉ có giá trị pháp lý trong các văn bản pháp luật về thuế".

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
2. Các Bộ, ngành có liên quan tích cựcấphối hợp với Bộ Tài chính để triển khai các công việc tạo môi trường thuận lợi cho công tác thuế, cung cấp thông tin và phối hợp với Bộ Tài chính để thu thuế (có danh mục công việcấphối hợp kèm theo). Bộ Tài chính xin được làm việc trực tiếp với các Bộ, ngành để triển khai các công việc nêu trên.

3. Đề nghị đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt cho các ngành, các cấp ở địa phương về Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010, kết luận của Bộ Chính trị và nội dung Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 6/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ; Lãnh đạo, chỉ đạo các sở,ban, ngành các cấp liên quan trên địa bàn công tácấphối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính, cơ quan thuế trong việc tạo môi trường thuận lợi cho công tác thuế, cung cấp thông tin và áp dụng đồng bộ các biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế, huy động nguồn lực đảm bảo triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top