Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2005

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Đảng

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Bảy mươi lăm năm trước đây, Đảng ta đã Hội nghị lần thứ nhất BCH TƯ lâm thời vào tháng 10-1930. Hội nghị đã đề ra quy định về vấn đề tài chính trong Điều lệ Đảng. Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX, ngày 25-10 đã trở thành ngày truyền thống của Ngành tài chính Đảng.Nhìn lại chặng đường 75 năm Truyền thống vẻ vang, ngành - tài chính đảng có thể tự hào về những tấm gương sáng của các đồng chí lão thành tiền bối đã hy sinh, phấn đấu xây dựng và phát triển ngành 75 năm qua; tự hào vì tài chính đảng là một lĩnh vực công tác đặc thù, gắn bó với sự ra đời và hoạt động của Đảng như "dầu với đèn trong suốt chống đường cách mạng Việt Nam.Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, đội ngũ những người làm công tác tài chính đảng đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu vươn lên, năng động, sáng tạo, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, phục vụ kịp thời, có hiệu quả sự lãnh đạo của trung ương và các cấp ửy đảng trên tất cả các mặt hoạt động đối nội, đối ngoại và xây dựng Đảng.Ngay từ khi mới thành lập, còn hoạt động trong bí mật, ngành tài chính đảng luôn dựa vào dân, thông qua việc quyên góp, ủng hộ đã huy động được nguồn lực tài chính phục vụ mọi hoạt động, in ấn sách báo, tài liệu tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh giành chính quyền mà đỉnh cao là cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, ngành tài chính đảng đã tham gia xây dựng các an toàn khu, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở sản xuất kinh doanh; dự trữ lương thực, các điều kiện phương tiện cần thiết để Đảng, Chính phủ và các cơ quan đoàn thể làm việc, lãnh đạo cuộc kháng chiến chín năm đi đến thắng lợi. Thời kỳ xây dựng CNXH ở miền bắc và đấu tranh thống nhất đất nước, ngành đã có bước phát triển vượt bậc, bảo đảm mọi điều kiện và phục vụ sự lãnh đạo của trung ương và các cấp ủy đảng trong công cuộc xây dựng CNXH, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến toàn thắng.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Bước sang thời kỳ cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là trong 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, ngành tài chính đảng đã từng bước nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc các cơ quan của đảng; Phối hợp các bộ, ngành tham mưu cho Đảng và Nhà nước cải tiến công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm quyền tự chủ về tài chính của các cấp ủy đảng; từng bước hoàn thiện chế độ và tổ chức tốt việc thực hiện chính sách đối với cán bộ lão thành cách mạng theo phương châm uống nước nhớ nguồn. Ngành tiếp tục hiện đại hóa các cơ sở in ấn tài liệu tuyên truyền của Đảng, thường xuyên đổi mới hệ thống thông tin liên lạc, nâng cao hiệu quả các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bổ sung ngân sách Đảng và không ngừng cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công nhân viên làm việc trong các cơ quan đảng.Trong suốt thời kỳ cách mạng, cơ quan tài chính của đảng, nay là Ban Tài chính Quản trị Trung ương đã phục vụ kịp thời, có hiệu quả hoạt động của T.Ư Đảng và các hội nghị của trung ương, trực tiếp phục vụ Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đản, tham gia tổ chức phục vụ tốt nhiều hội nghị quan trọng khác của Đảng góp phần vào thành công của các đại hội.Với những kết quả và thành tích đạt được trong 75 năm qua, ngành tài chính đảng và Ban Tài chính - Quản trị Trung ương đã vinh dự được đón nhận Huân chương Sao Vàng - huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước tặng thưởng.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Có được vinh dự nêu trên là do sự phấn đấu liên tục, đầy tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của lớp lớp các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức trong ngành từ trung ương đến các cơ sở; là sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị của đảng; là kết quả của sự giúp đỡ, đóng góp công sức của các cộng đồng dân tộc trên mọi miền tổ quốc và kiều bào yêu nước ở nước ngoài. Đặc biệt, ngành tài chính đảng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Bí thư T.Ư Đảng phụ trách công tác tài chính đảng. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng, là người đầu tiên đã đặt nền móng và vun đắp cho công tác tài chính đảng ngày càng trưởng thành, phát triển.Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành tài chính đảng diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta long trọng kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và trong không khí phấn khởi của thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ban Tài chính - Quản trị Trung ương khóa 9. Đại hội đã đề ra các chủ trương và biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị năm năm tiếp theo để Ban Tài chính - Quản trị Trung ương và ngành tài chính đảng ngày càng xứng đáng với truyền thống vẻ vang, đóng góp thiết thực vào việc triển khai, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Nhận thức rõ điều đó, cán bộ, công nhân viên ngành tài chính đảng nguyện ra sức giữ gìn truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi truớc; chủ động thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng; phấn đấu thực hiện tốt Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của ngành tài chính đảng. Kiện toàn công tác tổ chức, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy, trung thành với Đảng. Không ngừng đổi mới phương pháp quản lý xây dựng đồng bộ các quy chế, quy định về quản lý tài chính, tài sản, quản lý sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gương mẫu thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng. Không ngừng đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng công tác phục vụ hoạt động của trung ương và các cấp ủy đảng thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ lão thành cách mạng, trước mắt chuẩn bị thực hiện tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần phục vụ, quy hoạch, xây dựng khu Trụ sở T.Ư Đảng. Đầu tư trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc đối với các cơ quan của trung ương và các cấp ủy đảng, từng bước thực hiện mục tiêu hiện đại hóa.Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm qua, cán bộ, công nhân viên ngành tài chính đảng đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý phục vụ hoạt động của Đảng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và theo gương sáng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng, người anh cả của ngành tài chính đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tài chính, hậu cần của trung ương và các cấp ủy đảng.
kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top