Thứ Ba, 4 tháng 12, 2007

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Năm 2008, phấn đấu hoàn thành cơ bản kế hoạch 5 năm

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Vừa qua, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị toàn quốc ngành tài chính. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Uỷ ban của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Giáo dục và đào tạo, Y Tế, Công An, Uỷ ban nhân dân TP Thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đắc Nông,...cùng các lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Trần Văn Tá - Thứ trưởng thường trực đã báo cáo với Thủ tướng và các đại biểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2007. Theo Thứ trưởng Trần Văn Tá, nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2007 được thực hiện trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, nhưng ngay từ đầu năm, ngành tài chính đã phối hợp với các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng các nguồn lực, thu hút vốn đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và dịch vụ, đồng thời tăng cường quản lý thu, chi NSNN:

Về thu NSNN ước đạt 287.900 tỷ đồng, vượt 2,1% (6.000 tỷ đồng) so dự toán, chủ yếu do tăng thu từ hoạt động sản xuất trong nước. Kết quả này một mặt do sản xuất kinh doanh phát triển; mặt khác nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, kịp thời có giải pháp, chính sách để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển; nhờ sự chủ động và quyết tâm phấn đấu cao của các Bộ, cơ quan trung ương, cấp uỷ và chính quyền địa phương. Cơ cấu thu có nhiều tiến bộ, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN tăng từ 52,1% năm 2006 lên 55,4% năm 2007. Công tác quản lý thu ngày càng chặt chẽ, đã giảm dần số nợ đọng thuế. Ngành Thuế đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại nợ đọng thuế; thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các đối tượng chây ỳ nợ thuế; áp dụng một số biện pháp cưỡng chế đối với một số đối tượng và bước đầu đã đạt được kết quả khá. Tổng số nợ đọng thuế (bao gồm nợ thuế không có khả năng thu và nợ thuế chờ xử lý) đến tháng 9/2007 đối với các hoạt động sản xuất trong nước còn xấp xỉ 3% số thu nội địa.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Về chi NSNN ước cả năm đạt 368.340 tỷ đồng, vượt 3,1% so với dự toán, bằng 32,3% GDP, tăng 14,6% so với thực hiện năm 2006. Có thể nói, công tác quản lý, điều hành ngân sách đã đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao. Cơ cấu chi được điều chỉnh theo hướng tích cực. Trong năm đã bố trí tăng chi ngân sách cho đầu tư phát triển, bổ sung kinh phí thực hiện những nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh, phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và chế độ đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách; Tiếp tục bù lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu góp phần ổn định giá cả sản xuất và tiêu dùng trong nước; dành gối đầu cho dự toán NSNN năm 2008 (9.080 tỷ đồng) thực hiện chi cải cách tiền lương theo Nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời xử lý kịp thời các nhiệm vụ: khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

Bên cạnh những kết quả khả quan đó, theo Thứ trưởng Trần Văn Tá, công tác thu-chi ngân sách nhà nước năm 2007 còn có những hạn chế như: Quy mô, hiệu quả của sản xuất kinh doanh còn hạn chế, cơ cấu thu có tiến bộ nhưng chưa thật vững chắc; hiệu quả sản xuất kinh doanh của DNNN còn hạn chế; Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của địa phương với các lực lượng của Trung ương ở một số nơi còn chưa đồng bộ, kịp thời; việc quản lý kê khai thuế mặc dù đã được chú trọng, nhưng khâu giám sát chất lượng kê khai còn lúng túng, chưa kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng kê khai không đúng, không đủ nghĩa vụ thuế phải nộp...; Công tác phân bổ, giao nhiệm vụ NSNN năm 2007 vẫn còn chậm so với quy định,...Tuy vậy, Thứ trưởng Trần Văn Tá tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được sẽ tạo đà thuận lợi để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Bước sang năm 2008, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010 đã được Quốc hội quyết định. Mục tiêu, nhiệm vụ NSNN năm 2008 là: Tranh thủ thời cơ thuận lợi để phát triển tiềm lực tài chính quốc gia, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; thực hiện đổi mới cơ cấu chi NSNN để tập trung đầu tư cho hạ tầng kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện lộ trình điều chỉnh tiền lương, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển xã hội, phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ NSNN năm 2008, nhiệm vụ tài chính - NSNN giai đoạn 2006-2010, ngoài 25 giải pháp cụ thể thuộc 8 nhóm giải pháp đã được nêu trong Báo cáo của Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Văn Tá còn nhấn mạnh thêm một số giải pháp như:

Một là, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN, các Bộ, địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu; qua đó tạo động lực và cơ sở để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng ở mức cao, tăng thu cho NSNN; đồng thời tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Quản lý thuế và các Văn bản hướng dẫn của Chính phủ, của Bộ Tài chính; phối hợp chặt chẽ theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Đẩy mạnh xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế. Chấn chỉnh công tác hoàn thuế, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về thu NSNN; Các Bộ, địa phương rà soát, kiểm tra, tổ chức thực hiện các khoản thu phí, lệ phí theo quy định của pháp lệnh về phí, lệ phí; đình chỉ và bãi bỏ ngay các khoản phí, lệ phí không có tên trong danh mục; sửa đổi các khoản phí, lệ phí đã có quy định nhưng thực tế không còn phù hợp theo đúng Chỉ thị 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Hai là, các Bộ, địa phương thực hiện cơ cấu lại chi NSNN để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Vốn đầu tư từ NSNN tập trung phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội khó có khả năng thu hồi vốn, đồng thời thu hút thêm các nguồn lực khác của dân cư và các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đảm bảo có sự gia tăng mạnh mẽ của nguồn lực toàn xã hội dành cho phát triển hạ tầng; NSNN tập trung cho đầu tư phát triển con người, nâng cao trình độ lực lượng lao động, thông qua việc đảm bảo kinh phí phát triển các lĩnh vực giáo dục đào tạo - dạy nghề, y tế, khoa học công nghệ, sự nghiệp môi trường,...

Ba là, Các Bộ, ngành và địa phương tập trung huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, năm 2008 tiếp tục phát hành trái phiếu Chính phủ khoảng 37.000 tỷ đồng đầu tư các công trình về giao thông, thuỷ lợi, kiên cố hoá các trường, lớp học...

Bốn là, Các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt cải cách khu vực sự nghiệp công lập. Khẩn trương sửa đổi, điều chỉnh các khoản thu sự nghiệp theo hướng từng bước tính đủ, tính đúng chi phí tạo điều kiện và cơ chế để các hoạt động sự nghiệp chuyển sang hạch toán thu, chi; thay đổi lại phương thức chi ngân sách cho lĩnh vực sự nghiệp, NSNN đảm bảo chi cho các đối tượng nghèo, trẻ em, người có công, gia đình chính sách, tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ công, nhất là dịch vụ thiết yếu. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân có thu nhập khá được sử dụng các dịch vụ chất lượng cao. Trên cơ sở đó thúc đẩy khu vực sự nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa.

Năm là, Phát triển đồng bộ các loại thị trường như thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường lao động, thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ; áp dụng nguyên tắc giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đối với các loại hàng hoá, dịch vụ nhà nước còn định giá theo lộ trình.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Sáu là, các Bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh việc sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, mở rộng các hình thức chuyển đổi sở hữu khác nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước.

Bảy là, tập trung thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

Tám là, Sửa đổi để trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính để củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ và của ngành; đồng thời thực hiện luân chuyển cán bộ theo quy định của Chính phủ và bố trí lực lượng cán bộ phù hợp với khả năng chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu mới được giao...

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phát biểu ý kiến như Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ giáo dục và đào tạo, UBND TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đắc Nông,...đa số các ý kiến đều tập trung vào vấn đề phân bổ ngân sách sao cho phù hợp với thực tế của từng Bộ, ngành, địa phương; Vấn đề thẩm quyền quy định về thu phí và lệ phí giữa Trung ương và địa phương, về bán đấu giá tài sản...

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng rất đồng tình với các ý kiến thắc mắc và kiến nghị của một số đại biểu xung quanh vấn đề về phí và lệ phí; Về bán đấu giá tài sản,...Về vấn đề này, Thủ tướng chỉ đạo: Sau Hội nghị này, Bộ Tài chính cần hoàn chỉnh những đánh giá, những vấn đề còn vướng mắc mà các đại biểu đã nêu ra. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính thì khẩn trương giải quyết; Những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì tập hợp rồi kiến nghị với Chính phủ để giải quyết.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Về nhiệm vụ tài chính ngân sách trong năm tới của ngành tài chính, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Năm 2008 phấn đấu hoàn thành cơ bản kế hoạch 5 năm (2006-2010). Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng đã đưa ra 6 nhiệm vụ mà ngành Tài chính cần triển khai thực hiện trong năm tới:

Thứ nhất, ngành tài chính phải là ngành vừa tham mưu, đề xuất cho Chính phủ điều hành, vừa thực hiện để có thể kiểm soát được giá cả (nhưng tránh không được để nạn đầu cơ, tăng giá ngoài tầm kiểm soát,...Thủ tướng cũng nhấn mạnh, sang năm tới sẽ không còn sự bao cấp của Nhà nước đối với nhiều ngành, lĩnh vực. Giá điện vẫn phải thực hiện điều chỉnh tăng theo lộ trình.

Thứ hai, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu-chi ngân sách nhà nước. Thủ tướng nhấn mạnh, ngành tài chính cần đảm bảo nguồn thu để chi, đặc biệt là trong năm 2008 thực hiện tăng lương tối thiểu lên 540.000 đồng.

Thứ ba, căn cứ vào tình hình mới và yêu cầu thực tế, cần rà soát lại để sửa đổi, bổ sung chính sách tài chính trong mọi lĩnh vực;

Thứ tư, tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là công tác cổ phần hoá; Kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính của các Tổng công ty 90, 91

Thứ năm, tập trung chỉ đạo cải cách hành chính trong ngành tài chính, nhất là cải cách trong các lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Thứ sáu: Ngành tài chính cần rà soát lại trình độ chuyên môn, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công chức vừa hồng, vừa chuyên.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Thay mặt Bộ Tài chính, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh đã cảm ơn sự quan tâm, động viên của Thủ tướng đối với ngành Tài chính. Bộ trưởng cũng xin hứa với đồng chí Thủ tướng: Tập thể cán bộ, công chức ngành Tài chính sẽ nỗ lực hết mình, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho./.

nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top