Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2008

Thủ tục kê khai thuế TNCN: Một số điểm mới

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán

Là một đạo luật được xây dựng và ban hành trong quá trình thực hiện chiến lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế đến năm 2010, có thể nói, Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hội tụ nhiều quy trình quản lý theo phương pháp mới, phù hợp thông lệ quốc tế. Được đề cao với vai trò tạo cơ sở dữ liệu nền tảng ban đầu cho toàn bộ quá trình quản lý thuế, hệ thống tờ khai thuế TNCN đã được nghiên cứu thiết kế theo hướng đơn giản, vừa tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, vừa đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Nguyên tắc chung

Ông Nguyễn Huy Trường, Trưởng ban quản lý thuế TNCN - Tổng cục thuế cho biết, việc nghiên cứu xây dựng hệ thống tờ khai thuế để tạo tiền đề cho cơ quan thuế có cơ sở dữ liệu ban đầu phục vụ công tác quản lý thuế là rất quan trọng. mặc dù được tiếp thu kinh nghiệm quản lý thuế của một số quốc gia tiên tiến đi trước, nhưng việc biên soạn các mẫu tờ khai phải tính đến những điều kiện thực tiễn của nước ta sao cho các chỉ tiêu trong hệ thống tờ khai phải có tính hiện thực, để mọi tổ chức chi trả thu nhập và các cá nhân có thể dễ dàng thực thi. Vì vậy, tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế TNCN và nghị định số 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ (dưới đây gọi tắt là Thông tư 84), các thủ tục kê khai, nộp thuế được xây dựng trên 3 nguyên tắc: Một là, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với trình độ quản lý của cơ quan thuế, của đơn vị chi trả thu nhập và cá nhân nộp thuế. Hai là, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho việc kê khai, nộp thuế. Ba là, kế thừa ưu điểm của các chế độ kê khai, nộp thuế theo các quy định hiện hành, kiên quyết loại bỏ và cải tiến những điểm bất hợp lý.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản này, hệ thống tờ khai thuế TNCN được thiết kế theo 2 dạng, bao gồm hệ thống tờ khai dùng cho các cơ quan chi trả thu nhập và hệ thống tờ khai dành cho cá nhân nộp thuế. Về cơ bản, cả hai hệ thống tờ khai này đều được kế thừa những điểm thuận lợi, hợp lý từ hệ thống tờ khai đã dùng để quản lý thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, cá nhân có thu nhập từ kinh doanh... Bên cạnh đó, tuỳ theo tính chất và yêu cầu quản lý riêng của từng loại thu nhập, ban soạn thảo đã loại bỏ những điểm bất hợp lý để đơn giản hoá và giảm thiểu những công đoạn trong quá trình kê khai, nộp thuế.

Một số điểm mới về thủ tục kê khai, nộp thuế tncn

Theo nhận định của ông Trường, có rất nhiều điểm đổi mới đã được thể hiện trong Thông tư 84, cụ thể là:

Về đăng ký thuế: Theo tờ khai đăng ký thuế đối với người có thu nhập cao hiện hành, các đơn vị chi trả phải thực hiện kê khai trên 20 chỉ tiêu, ngoài ra còn cần có ảnh, tên đơn vị chi trả.... trên cơ sở giản lược tối đa phần việc của người thực hiện, mẫu tờ khai đăng ký thuế TNCN đã được thiết kế chỉ còn 11 chỉ tiêu phải kê khai, không cần có ảnh và không cần khai đơn vị chi trả thu nhập. để tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả đơn vị chi trả thu nhập và cá nhân nộp thuế, Thông tư 84 cũng hướng dẫn rõ, tổ chức chi trả thu nhập và cá nhân nộp thuế đã có mã số thuế được sử dụng luôn mã số đã có mà không cần phải đăng ký lại. cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu thuế chỉ phải đăng ký một lần tại nơi mà cá nhân thấy thuận tiện nhất.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Về khai thuế, nộp thuế: theo luật thuế GTGT, thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì cá nhân kinh doanh đã thực hiện chế độ kế toán, nộp thuế theo kê khai sẽ phải kê khai và nộp thuế hàng tháng. khi chuyển sang nộp thuế tncn, những cá nhân này sẽ chỉ phải tạm khai thuế theo quý. tương tự, cá nhân nộp thuế khoán ổn định, đang nộp thuế theo tháng cũng chuyển sang nộp thuế theo quý. tức là thay vì phải khai thuế, nộp thuế 12 lần trong năm như trước kia, nay chỉ phải khai thuế, nộp thuế 4 lần/năm. khi thời gian và công sức cho việc kê khai, nộp thuế giảm 8 lần/năm cũng đồng nghĩa với việc giảm đáng kể thời gian và chi phí cho việc khai thuế, nộp thuế của cả xã hội.

Kế thừa quy định của thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Thông tư 84 cũng hướng dẫn, về cơ bản cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, không phải khai thuế tháng. trách nhiệm khai thuế, khấu trừ thuế thuộc về đơn vị chi trả thu nhập. các đơn vị chi trả thu nhập cũng chỉ phải khai số thuế đã khấu trừ hàng tháng nếu số thuế đã khấu trừ trong tháng lớn hơn 5 triệu đồng. trường hợp số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng thì cơ quan chi trả thu nhập được khai theo quý.

Về quyết toán thuế: để giảm thiểu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải quyết toán thuế, thông tư 84 quy định, chỉ những cá nhân có thu nhập trên 4 triệu đồng/tháng, cá nhân có số thuế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp và cá nhân có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế nộp thừa mới phải thực hiện quyết toán thuế. đặc biệt, những cá nhân nộp thuế khoán sẽ không phải thực hiện quyết toán thuế mà số thuế này sẽ được xác định ngay từ đầu năm trên cơ sở sự phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và hội đồng tư vấn thuế xã, phường. với quy định này thì theo tính toán của các cơ quan quản lý, trong tổng số khoảng 1,7 triệu cá nhân kinh doanh trong cả nước thì dự kiến vào năm 2010 chỉ có 200 - 250 nghìn cá nhân phải thực hiện quyết toán thuế tncn. tương tự trong khoảng 10 triệu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì cũng chỉ khoảng 250 - 300 nghìn cá nhân phải quyết toán thuế.

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Một điểm mới nữa trong các thủ tục kê khai nộp thuế là việc cấp chứng từ thu nộp thuế. hiện tại, tương ứng mỗi sắc thuế có một loại chứng từ nộp thuế. riêng thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao hiện nay đang sử dụng 2 loại chứng từ nhưng cả 2 loại này đều do cơ quan chi trả thu nhập cấp (gồm chứng từ cho các khoản thu nhập phải khấu trừ 10% và biên lai cho các khoản thu nhập phải nộp thuế) nên rất phức tạp. khắc phục nhược điểm này, bộ tài chính đã hướng dẫn đơn vị chi trả chỉ sử dụng một loại là chứng từ khấu trừ thuế để cấp cho các cá nhân có thu nhập đã bị khấu trừ thuế; còn biên lai thuế chỉ sử dụng để cấp cho cá cá nhân trực tiếp nộp thuế tại cơ quan thuế.

Hệ thống kiểm soát tờ khai thuế tncn

thực hiện chiến lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế, bộ máy của cơ quan thuế hiện nay đã được tổ chức theo mô hình chức năng, theo đó, quản lý kê khai là một trong 4 chức năng chính của cơ quan thuế. việc kiểm soát kê khai thuế tncn cũng giống như việc kiểm soát kê khai các loại thuế khác; phòng kiểm tra, đội kiểm tra của cục thuế, chi cục thuế được phân công quản lý kê khai của đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm quản lý kê khai thuế TNCN đơn vị đó.

Những điểm cần lưu ý khi kê khai thuế TNCN

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
Theo ông trường, về cơ bản hệ thống tờ khai thuế TNCN được thiết kế đơn giản và khoa học với các nội dung rõ ràng, rành mạch. Để hỗ trợ, cơ quan thuế sẽ ban hành hướng dẫn cách thức kê khai cụ thể đối với từng nội dung trên từng mẫu tờ khai, nên chắc chắn người nộp thuế sẽ dễ dàng và thuận lợi khi kê khai. điều cần lưu ý các đơn vị chi trả thu nhập và các cá nhân nộp thuế, trong quá trình kê khai, nếu có nội dung nào chưa rõ thì cần liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp cụ thể. Bắt đầu từ tháng 12/2008, hệ thống cơ quan thuế từ TW đến địa phương sẽ thiết lập hệ thống đường dây nóng, nhằm giải đáp kịp thời những khó khăn vướng mắc về thuế TNCN nói chung và việc kê khai thuế TNCN nói riêng để đảm bảo việc thực thi luật được thuận lợi./.


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top