Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

Mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi Tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2008 - 2009

kế toán hà nội - công ty dịch vụ kế toán hà nội đã phát triển như thế nào - kế toán 247, dịch vụ kế toán, đào tạo kế toán, tin tức kế toán
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi:   - Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2008 - 2009
                                          - Cục Thuế (Cơ quan Tổng cục Thuế)

Tên tôi là: ……………………………………………………………………….
Sinh ngày: ……………………………………………………………………...
Thường trú tại: …………………………………………………………………
Địa chỉ báo tin: …………………………………………………………………

Năm 2009 tôi đã tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế:
- Vào Cục Thuế:……………………………………………..........................
- Tại địa điểm thi: ……………………………………………………………....
- Số báo danh: ………………………………………………………………….
- Dự thi ngạch: ………………………………………………………………….

Tôi nhận được Thông báo về kết quả các môn thi như sau:
- Môn hành chính nhà nước: ………. điểm
Môn tin học:………………….......... điểm
Môn Ngoại ngữ: …………...........… điểm
Tôi đề nghị Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế phúc khảo bài thi cho tôi môn:
Môn hành chính nhà nước:           
Môn tin học:                   □
Môn Ngoại ngữ:                □
Lý do phúc khảo:
- …………………………………………………………………………….........
- …………………………………………………………………………….........
Tôi xin gửi kèm đơn này, giấy thông báo kết qủa thi tuyển dụng công chức (bản photo)./.
…….., ngày......tháng 7 năm 2009
Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


nguồn : gdt.gov.vn
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top