Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Hội nghị báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIChiều ngày 14/11, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Kiểm tra TW Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; các đ/c nguyên là lãnh đạo Bộ, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính. Đ/c Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị.

Để đợt kiểm kiểm điểm đạt kết quả tốt nhất, thực chất nhất, quá trình chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính diễn ra kỹ lưỡng, chu đáo, đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình theo hướng dẫn của Bộ Chính trị và các Ban của Đảng.Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai. Ban Cán sự Đảng đã phối hợp với Đảng uỷ cơ quan Bộ Tài chính tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 theo qui định của Trung ương. Việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng là tiền đề cho thực hiện có kết quả tự phê bình và phê bình của Ban cán sự Đảng.

Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 17/9/2012 đến ngày 21/9/2012, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với Tập thể và từng đồng chí thành viên Ban cán sự.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban chấp hành TW Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chủ trì và chỉ đạo trực tiếp hội nghị; Tham gia Đoàn công tác của TW có các đồng chí đại diện Văn phòng TW Đảng; Uỷ ban Kiểm tra TW; và đại diện cấp Vụ của Ban Tổ chức TW, Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW, Uỷ ban Kiểm tra TW và Văn phòng Chủ tịch nước.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị theo đúng hướng dẫn của Bộ Chính trị và các Ban Đảng ở Trung ương. Trong 5 ngày, Hội nghị với không khí kiểm điểm, thảo luận góp ý liên tục, thẳng thắn, chân tình và có tính xây dựng cao với hơn 90 lượt ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban cán sự Đảng. Hội nghị đã kiểm điểm sâu sắc và thống nhất cao về những việc đã đạt được; những hạn chế, bất cập, yếu kém, khuyết điểm cũng như phương hướng, giải pháp trong thời gian tới, với những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, đánh giá về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên ngành Tài chính:

Mặc dù ngành Tài chính là ngành tổng hợp, cán bộ đông (gần 80.000 người), địa bàn rộng khắp cả nước, nhưng qua ý kiến góp ý của các cơ quan, cán bộ lão thành và kết quả kiểm điểm đều đánh giá nhìn chung đội ngũ cán bộ ngành tài chính có chuyên môn vững, có ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ tốt, đoàn kết, nhất trí. Tập thể Ban cán sự và các thành viên Ban cán sự không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đoàn kết nhất trí, nêu gương cho cán bộ đảng viên trong Bộ, trong ngành; không có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hoặc tham gia nhóm lợi ích.

Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, qua kiểm điểm cũng cho thấy có lúc, có nơi cán bộ, công chức còn vi phạm kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, thậm chí vi phạm pháp luật bị xử lý ở các mức độ khác nhau, nhất là cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp. Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính nhận thức sâu sắc và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý để trong thời gian tới đề xuất và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, có hiệu quả để kiên trì xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngành Tài chính trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ hai, về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý:

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo nguồn nhân lực và đào tào cán bộ cho ngành Tài chính luôn được Ban cán sự quan tâm đặc biệt, coi đây là nhân tố quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Thời gian qua, công tác tổ chức và cán bộ đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ về số lượng, chất lượng được đảm bảo và nâng cao. Nhiều cán bộ trong ngành Tài chính qua các thời kỳ, đã trưởng thành và được tín nhiệm giao các trọng trách lớn ở Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương trong cả nước.

Qua kiểm điểm cho thấy về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý còn một số bất cập. Công tác quy hoạch cán bộ khá tốt nhưng việc quy hoạch chưa gắn kết tốt với đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác; công tác quy hoạch, lựa chọn, đào tạo cán bộ cấp cao và đội ngũ chuyên gia tài chính ở các lĩnh vực khác nhau còn thiếu tính chiến lược. Đây là vấn đề quan trọng, Ban cán sự Đảng cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, cùng với các giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.


Thứ ba, về kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; giải quyết công việc công khai, khách quan, minh bạch theo các quy định của Đảng, nhà nước và quy chế làm việc của Ban cán sự, của Cơ quan Bộ. Đây là nhân tố hết sức quan trọng tạo nên sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ của ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kể cả trong những giai đoạn, thời kỳ khó khăn nhất.

Trong hội nghị kiểm điểm, thông qua kiểm điểm tập thể và trách nhiệm từng đồng chí Ban cán sự đối với lĩnh vực và địa bàn, đơn vị phụ trách, đã kiểm điểm làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế đối với tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Hội nghị thống nhất với 16 nhóm giải pháp về phương hướng và giải pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới đã được nêu trong dự thảo báo cáo của Tập thể, trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Tập thể Ban cán sự Đảng và các đồng chí thành viên không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, luôn là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên toàn ngành Tài chính noi theo. Xây dựng tập thể Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ đủ mạnh, vững vàng lập trường tư tưởng chính trị, trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành tài chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Tiếp tục chỉ đạo trong toàn ngành học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong lĩnh vực tài chính cũng như nội bộ ngành; phối hợp với Đảng uỷ cơ quan Bộ tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Tập trung sức lực, trí tuệ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, chăm lo đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đoàn kết, đồng lòng đồng sức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ ở cở sở; Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; lãnh đạo chỉ đạo toàn ngành hoàn thành toàn diện và xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch công tác 2012, làm tiền đề cho thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo, với các giải pháp cụ thể về các mặt công tác chuyên môn.

Trên cơ sở kết quả học tập Nghị quyết Trung ương 4, kết quả kiểm điểm của Ban cán sự Đảng và cá nhân thành viên Ban cán sự Đảng, kết quả kiểm điểm của cán bộ đảng viên các cấp để chỉ đạo, lãnh đạo việc phát huy ưu điểm, khắc phục các yếu kém, khuyết điểm đã được nhận thức sâu sắc qua đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng này.Tổng hợp lại, sau 5 ngày tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị và kế hoạch của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương; Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính đã tự giác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đặc biệt làm rõ khuyết điểm và trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân các đồng chí Thành viên Ban Cán sự đối với những tồn tại, hạn chế; tập thể Ban Cán sự Đảng và cá nhân các đồng chí thành viên Ban cán sự thể hiện tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các tập thể và cá nhân đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.
Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top